2021. január 22. péntek
Vince, Artúr
VIDEÓK EXTRÁK GALÉRIA SZEREPLŐK JÁTÉKSZABÁLY
Vigyázat, gyerekkel vagyok!
Játékszabály

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Nézze a TV2-n a „Vigyázat, gyerekkel vagyok! ” adásait, küldje el a szavazatát a műsor környezetében feltett napi kvíz kérdésre és vegyen részt a nyereményjátékban! Szavazzanak és játsszanak velünk!

A „Vigyázat, gyerekkel vagyok! ” SMS kvízjáték a TV2 műsorszolgáltatásában sugárzott „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” című műsorhoz kapcsolódó nézői kvíz játék, amelyben a nézők otthonról kapcsolódhatnak be a játékba, így esélyt szerezve arra, hogy megnyerjék a műsor telefonos nézői feladványának aktuális napi-, illetve heti nyereményét/eit.

Az SMS elküldésével a „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” SMS kvízjáték feltételei, játékszabályzata – ide értve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes kisorsolásának módját, a nyertessé minősítés feltételeit, a nyeremény eljuttatásának módját – megismertnek és elfogadottnak tekintendők.
Az SMS kvízben egy kvíz kérdést kapnak a nézők. A kérdéshez két válaszlehetőség tartozik, amelyeket a kvíz játékban GYEREK1 (első válaszlehetőség) és GYEREK2 (második válaszlehetőség) kódok jelölnek. A játékban való részvételhez ezen kódok közül a helyesnek vélt válasz kódját kell elküldenie a nézőnek SMS-ben a 06-30-55-55-440-es normáldíjas számra, a műsor sugárzásának napján 24:00 óráig.
A nyertesek sorolása a sugárzást követő munkanapon 10:00-kor történik. A „Vigyázat, gyerekkel vagyok! ” aznapi vagy későbbi időpontban a TV2-n vagy más médiaszolgáltatásban megismételt adása alatt csak akkor van szavazásra lehetőség, ha az ismétlés sugárzásának időpontja a szavazás lezárásának időpontját megelőzi. A szavazás lezárása után érkező szavazatok érvénytelenek, a szavazatok díját visszatéríteni nem áll módunkban!
A szavazók nyereményjátékban vesznek részt. A szavazók telefonszámai bekerülnek egy adatbázisba, és adatbázisból kisorsolt telefonszám(ok) jogosultja(i) megnyeri(k) az adásban meghirdetett a napi vagy heti nyereményt. A „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” SMS kvízjátékban csak a meghirdetett szavazási időszakban lehet részt venni!
A kérdések a Vigyázat, gyerekkel vagyok! adásának környezetében hallhatók és láthatók a szavazási lehetőséggel és kódokkal együtt.
GYEREK1 első válaszlehetőség,
GYEREK2 második válaszlehetőség
SMS szám: 06-30-55-55-440
Normáldíjas szám ügyfélszolgálat: 06-1-372-4950
A nyerteseket a Telekom New Média Zrt. minden alkalommal telefonon értesíti, a nyertesek listája a szerkesztőségben megtalálható.

1. Napi szavazás és nyereményjáték
A napi szavazási időszak alatt érvényes szavazatot küldők között kerülnek a napi nyeremény(ek) kisorsolásra.
A „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” SMS kvízjátékban csak a „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” műsorának környezetében feltett kérdésre lehet szavazni. A szavazási időszak hétköznap a napi kérdés nyilvánosságra kerülésétől aznap 24:00 óráig, éjfélig tart. A helyes válaszok a sorsolás után legkésőbb 11:00 órától megtekinthetőek a „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” weboldalán a (tv2.hu/gyerekkelvagyok) és a TV2text szolgáltatás 240. oldalán.
Csak a szavazási időszak alatt lehet érvényes szavazatot beküldeni és csak érvényes szavazatot leadó szavazók telefonszámai kerülnek be a sorsolási adatbázisba.
A szavazó játékososok az adás alatt több szavazatot is küldhetnek. Az érvényesen szavazók telefonszámaiból képzett adatbázisból számítógépes – emberi közreműködés nélkül – véletlenszerű sorsolással kerül kisorsolásra az a telefonszám, amelynek jogosultja– ha egyébként a nyereményre való jogosultság egyéb feltételeinek megfelel – megnyeri az adásban meghirdetett nyereményt. Több nyeremény meghirdetése esetén, ha a meghirdetés nem úgy történik, hogy azokat egy szerencsés szavazó, illetve a kisorsolt nyertes nyeri meg, akkor a meghirdetett nyeremények száma szerint, több telefonszám kerül kisorsolásra. A szavazási időszak lezárása/vége után küldött szavazatok érvénytelennek. Érvénytelen SMS-ek még a meg nem hirdetett kóddal és/vagy másik SMS számra küldött szavazatok/SMS-ek.
Az érvénytelen SMS-ek után az SMS díja felszámításra kerül, illetve az SMS díját a szolgáltató kiszámlázza.
Figyelem! A szavazatok akkor minősülnek érvényesnek, ha azok a szavazási időszak alatt az aggregátor társasághoz is megérkeznek. Tekintettel a különböző szolgáltatók kapacitására, a szavazatok beérkezése különböző időt vehet igénybe!

2. Heti nyeremény:
A heti nyeremény sorsolási adatbázisába azok az SMS, illetve telefonszámok kerülnek be, amelyekről a tárgyhéten érvényes szavazat érkezett. A heti nyeremény tekintetében a telefonszám annyiszor kerül be az adatbázisba, ahány érvényes szavazat érkezett erről a számról.
A szervező fenntartja a jogot a nyeremények/nyereménytárgyak megváltoztatásra, más nyeremények meghirdetésére, a nyeremények törlésére, kevesebb vagy több nyeremény meghirdetésére. A változásról a nézők a műsorsorozatban értesülhetnek.
A napi és a heti nyeremények az adásban kerülnek meghirdetésre és illusztráció formájában bemutatásra. Az adásban bemutatott nyereménykép illusztráció, és nem a képen konkrétan bemutatott nyereménytárgy kerül nyereményként átadásra.

A jelen szabályzat a www.tv2.hu, tv2.hu/gyerekkelvagyok és a TV2text szolgáltatás 240. oldalán kerül közzé tételre, illetve tekinthető meg.
Az SMS szavazat elküldésével a szavazó játékos részéről jelen szabályzatot megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.

A szavazás általános feltételei:
A Vigyázat, gyerekkel vagyok! SMS kvízjátékban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére, vagy híváskezdeményezésre alkalmas eszközzel; érvényes előfizetéssel. 14 éven aluliak a szavazásban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.
A Vigyázat, gyerekkel vagyok! SMS kvízjátékból a műsort sugárzó szervezet, a műsort gyártó társaság és a Telekom New Média Zrt. (aggregátor) munkatársai, és azok Ptk. szerinti hozzátartozói ki vannak zárva.

Közös szabályok:
Mind a napi nyeremény(ek) mind a heti nyeremény(ek) adatbázisaiból a Telekom New Média Zrt. véletlenszerűen - emberi beavatkozás nélkül - számítógéppel sorsolja ki azokat a telefonszámokat, amelynek birtokosa vagy jogosultja megnyeri a meghirdetett napi- illetve heti nyereményeket.
Minden meghirdetett nyereményre 1 telefonszám (és egy pótnyertes telefonszám) kerül kisorsolásra, jelentős értékű nyeremény sorsolásánál– több nyeremény meghirdetése esetén, ha a meghirdetés nem úgy történik, hogy azokat egy szerencsés szavazó nyeri meg, akkor a meghirdetett nyeremények száma szerint, több telefonszám kerül kisorsolásra.

A „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” SMS kvízjáték kisorsolt nyerteseit az Telekom New Média Zrt. a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően, legkésőbb az adást követő munkanapon.
Amennyiben a hívás sikertelen, úgy a Telekom New Média Zrt. két további alkalommal újrahívja a nyertes számát. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy az Telekom New Média Zrt. a pótnyertest/pótnyerteseket értesíti. Ennek értelmében tehát a kisorsolt szavazó, illetve a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a szavazó elérhető és a telefonbeszélgetés létrejön.
Ha felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az alábbi folyamat, illetve adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt szavazó a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre.

További feltételek:
A nyertesnek ismeri el a Telekom New Média Zrt. azt a résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le és az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:
• ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást és azt bemutatja;
• ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást és azt bemutatja;
• ismeri a nyertes SMS vagy hívás küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást,
• a kisorsolt nyertes minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja vissza Telekom New Média Zrt.;
A nyeremény más nyereményre nem cserélhető és pénzre nem váltható át!
Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.
A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, a gyártóval, az aggregátor társaggal, a nyeremény felajánlóval szemben nem reklamálhat, igényt vagy követelést nem terjeszthet elő csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor nyeremény számára történő kiadását követelheti. A nyeremény tekintetében nincs kellékszavatossági, jótállási vállalás, hacsak ezzel ellentétben a nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat nem kerül átadásra vagy megküldésre.
A Telekom New Média Zrt. a nyertes személyi adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg.
A tárgynyeremény után az adó-és járulékfizetési kötelezettségnek a sugárzó szervezet tesz eleget.
A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, és a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat azért, hogy nem került a nyeremény átadásra. Amennyiben a nyertes nyeremény átvételére a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, és új időpont egyeztetése sem történt, akkor ez kizárólag a nyertes felelőssége, és elveszti az igényét a nyereményre. Személyes átvételnél kérhető, hogy a nyertes igazolja, jogosultságát a nyeremény átvételére személyi adatainak ellenőrzésre bocsátásával. Ennek megtagadása a nyeremény kiadása iránti jogosultság elvesztését vonja maga után.
A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően 90 napon belül történik, a nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet.
A „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” SMS kvízjáték résztvevői a szavazásban való részvétellel elfogadják – az SMS küldéssel - az alábbi oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulnak ahhoz, hogy a sugárzó szervezet célhoz kötötten a személyes adataikat kezelje és megőrizze. A szavazó az SMS küldésével hozzájárul ahhoz, hogy a szavazatot megköszönő, illetve azt nyugtázó válaszüzenetben a műsorral kapcsolatos vagy más kereskedelmi üzeneteket is kapjon a TV2-től és a „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” című műsor kereskedelmi partnereitől, az ezzel kapcsolatos figyelmeztetés az kvíz kérdések nyilvánosságra kerülésekor a képernyőn is megjelenik, felhívva a nézők figyelmét erre a körülményre.
A felhasználó/szavazó tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is.
Adatkezelési szabályzat:
http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf weblapon érhető el.
A nyertes automatikusan beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adataikat az Telekom New Média Zrt. rögzítse, és azokat továbbítsa a sugárzó szervezet részére kizárólag a nyereményátadás/kézbesítés céljából.
A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a Vigyázat, gyerekkel vagyok! weboldalán a (tv2.hu/gyerekkelvagyok) és a TV2text szolgáltatás 240. oldalán. Ez a hozzájárulás nem jelenti azt, hogy a nyertes ezeken a platformokon feltétlenül megjelenik, a Vigyázat, gyerekkel vagyok! SMS kvízjáték nyerteseinek listája a szerkesztőségnél található, ők őrzik.
Ha a Vigyázat, gyerekkel vagyok! SMS kvízjátékban való részvételével a szavazó részéről a szavazás tisztességtelen befolyásolásának szándéka, bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a szavazással kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is - vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás,vagy történt-e feljelentés), akkor az ilyen szavazó telefonszáma, amelyről a szavazást indítja, ebből a szavazásból és minden a TV2-n vagy további telefonos alkalmazásból letiltható, illetve letiltásra kerül. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.
A jelen szabályzatot, a szavazás módját, a nyereményre való jogosultság feltételeit a szervező bármikor megváltoztathatja. A változtatásról a nézők a műsorsorozat adásából értesülhetnek, valamint a szervező a módosított szabályzatot ugyanazokon a platformokon teszi közzé, amelyen ezt a szabályzatot.
A szervező jogosult arra is, hogy a „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” SMS kvízjátékot bármikor felfüggessze vagy beszüntesse, a szavazás módját megváltoztassa, a játékban csak napi vagy csak heti nyereményeket sorsoljon. A változtatásról a nézők az TV2 műsoraiból, felhívásaiból és a TV2 internetes oldaláról értesülhetnek.
Felfüggesztés vagy megszüntetés esetén a szerzett jogok, tehát az ez előtt megszerzett/megnyert nyereményre, illetve annak kiadására való jogosultság nem veszik el.

A SZOLGÁLTATÁS (szavazás) technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA
A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmakat. Telekom New Média Zrt. az SMS-ek feldolgozását, a válasz SMS-ek tartalmát saját hardware, és software rendszerén belül kezeli. A szolgáltatáshoz kapcsolódó szavazás előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Telekom New Média Zrt. a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.
A 06-30-555-5440-es számra küldendő SMS díja a Telenor és Vodafone előfizetőknek alapdíjas (azaz a felhasználó tarifacsomagja szerinti T-Mobile hálózatába küldött SMS díját fizeti), a T-Mobile ügyfeleknek fíx díjas, mely bruttó 40 Ft./SMS. Bővebb információ:
http://www.t-mobile.hu/static/DocumentStore/lakossagi/tarifak/elofizeteses/dijszab.pdf

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:
A szolgáltatással kapcsolatban a Telekom New Média Zrt. 06 (1) 371-4820-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A Telekom New Média Zrt. a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.SZAVAZZ!

Szerinted melyik a legmeglepőbbb páros?

Csobot Adél és Rózsa György

Gergely Róbert és Megyeri Csilla

Gönczi Gábor és Erdélyi Timea

Horváth Tamás és Balázs Andi

Kollányi Zsuzsi és Kamarás Iván

Marcellina és Pumped Gabo

Szabó Ádám és Keveházi Kriszta

Takács Nikolas és Tápai Szabina

Tóth Andi és Rippel Feri

Wolf Kati és Fodor Rajmund© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS