2021. január 17. vasárnap
Antal, Antónia

Vegyél részt a kutatásban és nyerj!

Köszönjük, hogy részt vettél a Sztárban Sztár + 1 kicsi 2018. 02.04-i adása közben tartott kutatásunkban. A résztvevők között 100.000,- Ft-ot sorsolunk ki. Gördíts a részletekért!


Részvételi szabályok:
A kutatáshoz kapcsolódó játék szervezője és lebonyolítója:
TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest, Róna u. 174. Cégjegyzékszám: 01-10-049017) (a továbbiakban TV2)
A kutatáshoz kapcsolódó játék időtartama:
2018. február 4. 22:00 óráig

A nyeremény:
100.000,- Ft
A nyeremény után a hatályos törvények szerinti az adó- és járulékfizetési kötelezettségnek a Szervező tesz eleget.

A nyertes neve:
Szilvia Dávid

Nyereménye: 100.000 Ft

Részvétel:
A kutatáshoz kapcsolódó játékban azok vehetnek részt, akik a fent megadott időintervallumon belül a TV2 LIVE Applikációján keresztül részt vesznek a kutatási kérdésekhez kapcsolódó válaszadásban.
A kutatáshoz kapcsolódó játékban a TV2 Csoport dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Amennyiben a sorsolás eredményeként a nyereményből kizárt szavazó kerül ki nyertesként, akkor a pótnyertes lesz a sorsolás nyertese.
A kutatáshoz kapcsolódó játék menete:
A TV2 Live applikációban 4 kérdésre kell válaszolni – a kérdések a képernyőn megjelenő BUG-okkal kapcsolatosak és arra vonatkoznak, hogy mennyire tartják a nézők zavarónak, melyik tetszik nekik jobban.

Sorsolás:
Azok, aki a TV2 LIVE Applikáción keresztül a fent megadott időintervallumban valamennyi kérdésre válaszoltak, bekerülnek egy nyereménysorsolási adatbázisba. A nyertes sorsolását számítógép végzi. A nyertesek névsorát a SztárbanSztár+1 kicsi weboldalán tesszük közzé, a sorsolást követően, 24 órán belül.
Amennyiben a nyertes a nyereményt visszautasítja, akkor új nyertest sorsolunk ki.
Nyertesnek ismeri el a TV2 Csoport azt a nyereménysorsoláson kisorsolt résztvevőt, aki valamennyi feltett kérdésre válaszolt, és Közösségi Fiókjához tartozó emailcímre küldött emailre 48 órán belül válaszol.

A nyertes kiértesítése:
A kisorsolt nyertest a TV2 Csoport a nyertes által a közösségi fiókjához megadott és arra küldött e-mail üzenet formájában értesíti a nyereményről, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően egy napon (24 órán) belül. A sorsoláskor egy pótnyertes kerül kisorsolásra.
Amennyiben a nyertes nem jelentkezik be a megadott azonosítóra küldött e-mail üzenet kiküldését követő 48 órán belül, úgy a TV2 Csoport a pótnyertest értesíti. Ebben az esetben a pótnyertesnek az e-mail üzenet kiküldését követő 48 órán belül kell jelentkeznie. Ennek értelmében tehát a kisorsolt résztvevő, illetve a kisorsolt azonosító (e-mail cím) jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a résztvevő visszajelzett a megkeresésre.
Ha a résztvevő megtagadja az adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait, vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését), akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt résztvevő a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel a későbbiekben sem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes válhat jogosulttá a nyereményre.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a nyereményről szóló értesítésre az internetes kapcsolat meghibásodása vagy a levelező program hibája miatt a nyertes a megadott időn belül nem tud reagálni.
4. A nyeremények kifizetésének, illetve kiadásának feltétele:
A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:
- név; anyja neve; születési hely és idő;
- nyilatkozat az adólevonásokhoz,
- A beazonosított nyertes személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással erre feljogosított személy útján egyeztethet a nyeremény átvételéről.
5. A nyereményigény érvényesítése
Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.
A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel szemben igényt vagy követelést nem terjeszthet elő, csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi, a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor a nyeremény számára történő kiadását követelheti.
A nyeremény kifizetése a sorsolást követően, de legkésőbb 90 napon belül történik meg. A nyeremény kifizetésére ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet.
6. ADATKEZELÉS
A nyertes engedélyezi, hogy a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a TV2 Csoport az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezelje, tárolja a hatályos adójogi szabályoknak megfeleően és feldolgozza.
A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a http://www.tv2.hu oldalon.
A nyertes bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a nyertes a nyeremény átadását követően a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a TV2 csoport székhelyén vagy az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban megadott elektronikus címen.
A TV2 Csoport adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el: http://tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat

A TV2 Csoport fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a szavazást annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a szavazás esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a TV2 Csoport közzéteszi a TV2 LIVE Applikációban. A résztvevő felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A TV2 Csoport bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:
A szolgáltatással kapcsolatban a +36-1-336-55-45 -ös telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni az adás ideje alatt. A TV2 Csoport a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TV2 Csoport ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. A TV2 Csoport ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.


Címkék:

2018. február 4. 10:20További produkciók© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk

Powered by Neoport Core CMS