január 24.
Timót
#AZENALMOM

Kedves Látogatóink,

#azénálom pályázatra nem érkezett a megadott határidőn belül kellő számú és érvényes jelentkezés, így a Szervezők a szabályzat értelmében nem osztanak ki díjat.

ELŐZMÉNYEK - A FELHÍVÁS

”Star Academy – Az én álmom” Pályázat – hivatalos részvételi szabályzat

A Pályázaton való részvétel a hivatalos részvételi szabályzat automatikus tudomásulvételét és elfogadását jelenti.

1.A Pályázat szervezője
A ”Star Academy – Az én álmom” Pályázat (továbbiakban „Pályázat”) A TV2 Médiacsoport Kft. (székhely: 1145 Budapest, Róna u. 174., a továbbiakban: “Szervező”), a Star Academy televíziós műsor sugárzását biztosító TV2 csatorna médiaszolgáltatója.

2. A Pályázaton résztvevő személyek
A Pályázatra jelentkezhet minden, Magyarországon tartósan letelepedett 18 és 25 év közötti természetes személy, akik elfogadják a Pályázat jelen részvételi szabályzatát (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat).
A résztvevők a Pályázaton való részvétellel minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen részvételi szabályzatot.

A Pályázaton nem vehetnek részt:
• a Szervező valamint a nyereményfelajánló partner(ek) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
• a Szervező megbízásából a Pályázat előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
• akit a Szervező a Pályázat során a jelen Részvételi Szabályzat és/vagy a felhasználási feltételek megsértése miatt kizárt.

3. A Pályázat időtartama:

A pályázati videók feltöltésének időtartama
2016. augusztus 27 – 2016. szeptember 18.

A pályázati videók értékelése – a TOP 20 videó kiválasztása
2016. szeptember 18 – 2016. szeptember 25.

Star Academy énekesek kiválasztják a TOP 20-ból a TOP 10-et
2016. szeptember 25 – 2016. október 3.

A szavazatgyűjtés időtartama
2016. október 3 – 2016. október 7.
Eredményhirdetés: 2016. október 7.

4. A Pályázat menete
A résztvevők feltöltik pályázati videójukat #staracademy és #azenalmom megjelöléssel a saját FB- és/vagy Instagram oldalukra, amivel részt kívánnak venni a Pályázaton. A jelentkezők a video feltöltése után az azenalmom@tv2.hu email címre üzenetben elküldik az adataikat, amely segíti a kapcsolatfelvételt és a beazonosítást (pályázó neve, címe, értesítési telefonszám, értesítési e-mail cím).
A Pályázatban való részvétel feltétele, hogy a résztvevők feltöltsék a videójukat #staracademy és #azenalmom megjelöléssel a saját tulajdonukban lévő FB és/vagy Instagram oldalukra, valamint az azenalmom@tv2.hu email címre elküldik a beazonosításhoz szükséges adatokat (pályázó neve, címe, értesítési telefonszám, értesítési e-mail cím). A videók ajánlott hossza 1 perc. A résztvevők által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervezőt tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha a résztvevő szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

A videó tartalma és a Pályázat szabályzata:
A pályázati video tartalmazza a jelentkezők karrier álmát A videó hossza maximum 1 perc lehet.
A feltöltött videókat a Star Academy című műsor zsűritagjai (Keresztes Ildikó, Pásztor Anna, Király Viktor, Vastag Csaba) értékelik és választják ki a TOP 20 videót 2016. szeptember 25-ig.

A kiválasztott TOP 20 videóból a Star Academy című műsor énekesei választanak ki tízet, 2016. október 3-ig. Erről összefoglalót láthatnak a nézők a www.staracademy.hu oldalon.
A kiválasztott TOP 10 videót a Szervező felölti a www.staracademy.hu weboldalra, ahol a szavazás 2016. október 3-tól október 7-ig tart.

A legtöbb szavazatot kapó videót készítő résztvevő jutalma nettó 1.000.000 forint, amelyet az általa megadott bankszámlaszámra utal a Szervező.

A résztvevő a videót a nyilvánosságra hozatal szándékával tölti fel a saját Facebook/Instragram oldalára. Amennyiben privát az oldala, a posztot nyilvánossá teszi. Ennek hiányában a szervezők számára a videó nem elérhető, így a Pályázaton nem tud részt venni. A feltöltéssel egyidejűleg kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a videót a cím megjelölésével a www.staracademy.hu, valamint a Star Academy Facebook oldalán időbeli és területi korlátozás nélkül közzétegye, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, azt bármely módon felhasználja.

Szavazni a Pályázatra a www.staracademy.hu oldalon lehet.
A Szervező nem garantálja az elküldött videók közzétételét.

5. Nyeremény

Azok között a résztvevők között, akik a Pályázat időtartama alatt feltöltötték és elérhetővé tették a videójukat (#staracademy, #azenalmom felhasználásával) és a beazonosításhoz szükséges adatokat megadták. És a Szervező a Pályázat ideje alatt a videójukat feltöltötte a www.staracademy.hu oldalra és a legtöbb szavazatot szerezte, annak a nyereménye nettó 1.000.000 Forint, amelyet a Szervező a résztvevő által megadott bankszámlaszámra utal, a pályázat lezárta után 8 nappal.
A nyereményhez kapcsolódó valamennyi közterhet a Szervező fizeti meg.
A Pályázaton való részvétellel (videó elkészítése), a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl: bankszámla nyitás költségei) a nyertest terhelik.

6. Nyertes definiálása
Nyertesnek ismeri el a Szervező azt a résztvevőt, aki a fent meghatározott módon a videóját az előírtaknak megfelelően feltöltötte és a beazonosításhoz szükséges adatait megadta, valamint:
• a Pályázat ideje alatt a legtöbb szavazatot kapta videójára a www.staracademy.hu oldalon és a Szervező által, a nyeremény kiértesítéséről szóló, a regisztráció során megadott e-mail címre kiküldött e-mailben szereplő telefonszámon felveszi a Szervezővel a kapcsolatot és megfelelően azonosítja magát.

7. Nyertes kiértesítése
A Pályázat során a legtöbb szavazatot kapó nyertest a Szervező a regisztráció során megadott e-mail címen kiértesíti a nyeremény tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes a kiértesítő e-mailben szereplő telefonszámon 5 napon belül nem jelentkezik, úgy a nyertes elveszíti jogosultságát a nyeremény átvételére, és automatikusan a második legtöbb szavazatot kapó résztvevő lép a helyébe.

8. Egyéb
A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázaton résztvevő személy által tévesen vagy hibásan, hiányosan megadott adatokkal okozott következményekért, mely a Pályázaton való részvétel kizárását is eredményezheti.

A Szervező jogosult kizárni a Pályázatból azt a résztvevőt, aki tisztességtelen módon, a jelen részvételi szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

A Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Pályázat során, a regisztráció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a Szervező által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget.

A résztvevő vállalja, hogy a videó elkészítése során nem veszélyezteti saját, vagy más testi épségét, jogait és jogos érdekét, és minden jogszabályt betart.

A résztvevő kijelenti, hogy az általa elküldött videó nem sérti harmadik fél szerzői jogát, személyiségi jogait, szabadalmát, védjegyét vagy bármely más jogát vagy jogos érdekét.

Résztvevő kifejezetten engedélyezi, hogy az oldalára feltöltött videókat a Szervező a www.staracademy.hu oldalon és a műsor facebook oldalán időbeli és területi korlátozás nélkül közzétegye, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, azt bármely módon felhasználja. Szervező ugyanakkor nem garantálja a feltöltött videók közzétételét.

A résztvevők elfogadják, hogy a jelen részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Pályázatot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Pályázatot bármikor visszavonni. A Szervező a Pályázattal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.staracademy.hu oldalon vagy a műsor facebook oldalán teszi nyilvánossá.

A Pályázat hivatalos internet címe: www.staracademy.hu, amely a Pályázat meghirdetett időtartama alatt üzemel.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

9. Adatvédelem
A résztvevő a Pályázatban történő regisztrációjával engedélyezi, hogy a Pályázat szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a Szervező személyes adatait a jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotörvény) megfelelően kezelje.

A résztvevő a regisztráció megtételével kijelenti, hogy a Pályázat feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Pályázathoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy
(i) az általa a Pályázat kapcsán megadott személyes adatokat a Szervező a Pályázat lebonyolítása érdekében annak időtartama alatt megőrzi.

(ii) minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül a későbbiekben saját marketingtevékenységéhez, célzott reklámkiszolgálás céljából és ügyfél tájékoztatás céljára felhasználhassa
(iii) az általa feltöltött videókat időbeli és területi korlátozás nélkül a nyilvánosság számára elérhetővé tegye.

A Pályázaton való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a felhasználás során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel, azt harmadik személyeknek nem adja át, az adatokat hozzáférhetővé nem teszi, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesznek.

A Pályázaton a résztvevők minden további feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy a Pályázat során megadott adatait (név, cím, e-mail cím, születési idő, telefonszám) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége, valamint célzott reklámkiszolgálás céljából felhasználhassa. Az adatszolgáltatás önkéntes.
A Szervező a hatályos szabályozással összhangban, így különös tekintettel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.
A résztvevő a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervezőtől az alábbi elérhetőségen: azenalmom@tv2.hu
Az adatkezelés jogalapja a résztvevő engedélye. A résztvevőt az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.

Szervező adatkezelési száma: 00709-0002

A változtatás jogát fenntartjuk.

Budapest, 2016. augusztus 23.

TV2 Médiacsoport Kft.
Szervező


SZAVAZÁS
Melyik volt a kedvenc produkciód a Star Academy győztesétől, Szőcs Renitől?
KÖVESS MINKET!

© 2021 TV2 Zrt.