PREMIER LEAGUE   I   LA LIGA   I   MOTORSPORT   I   NHL   I   Bajnokok Ligája   I   Spílerek   I   MŰSORÚJSÁG   I   Spíler Extra
Játékszabályzat, SpílerTV Music-nyereményjáték
Játékszabályzat, SpílerTV Music-nyereményjáték

Minden tudnivaló egy helyen.

A játékba kerüléshez két dolog szükséges:

Nézd figyelmesen a Spíler TV hivatalos Facebook oldalát és írd meg a hozzászólásokban kedvenc számodat a SpílerTV Music lejátszási listával kapcsolatos posztok alatt.
Nyeremény:
Egy darab páros belépő a 2019-es Automobil & Tuning Show-ra március 22. – 24. között.

Részletek, a játékszabály:
A nyereményjátékok szervezője és lebonyolítója:
Faster Promotion Korlátolt Felelőségű Társaság (6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4). Cégjegyzékszám: 03-09-125429) (a továbbiakban Faster Promotion)
A játék időtartama, a válaszok feltöltése határideje és helye:
2019.03.14. – 2019.03.19.
https://www.facebook.com/spilertv/

A nyeremény:
Egy darab páros belépő a 2019-es Automobil & Tuning Show-ra március 22. – 24. között.
A Szervező csak a belépőjegyeket biztosítja a rendezvényre, a nyerteseknek a saját költségén kell a rendezvényre történő kiutazást megszerveznie.

Részvétel:
A játékra csak olyan személyek jelentkezhetnek, akik betöltötték 16. életévüket és magyarországi állandó lakhellyel rendelkeznek. A 16. életévüket betöltött, de a 18. életévet még el nem ért játékos részvételéhez a szülő vagy törvényes képviselő jóváhagyása is szükséges. A játékszabály elfogadásával a jelentkező igazolja ennek megtörténtét. Minden felhasználó csak egy felhasználói profil alkalmazásával vehet részt a játékban.
A játékban azok vehetnek részt, akik a megadott határidőn belül a https://www.facebook.com/spilertv/ felületén a SpílerTV Musichoz kapcsolódó posztoknál hozzászólásban beírják kedvenc zeneszámaikat.
A sorsolásban azok vehetnek részt, akik nyereményjáték ideje alatt, legalább 1 zeneszámot megírnak hozzászólásban a Spíler TV Facebook-oldalán a SpílerTV Musichoz kapcsolódó posztoknál.
A nyereményjátékban a Faster Promotion dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Amennyiben a sorsolás eredményeként a nyereményből kizárt szavazó kerül ki nyertesként, akkor a pótnyertes lesz a sorsolás nyertese.

A játék menete:
A játék keretében a felhasználók a https://www.facebook.com/spilertv/ oldalon található SpílerTV Music lejátszási listához kapcsolódó posztoknál hozzászólásban kell megírni a zeneszámokat, a nyereményjáték ideje alatt. A játékos egy hozzászólás megírásával csak egyszer kerül be a sorsolási adatbázisba. A játékszabályban jelzett játékidő előtt és után elküldött válaszok nem érvényesek.

Sorsolás:
A nyereménysorsolási adatbázisból a nyertes sorsolását számítógép végzi. A nyertesek névsorát a csatorna hivatalos weboldalán (spilertv.hu) teszi közzé, a sorsolást követően, 24 órán belül. A nyereményt személyesen, csak a személyi igazolvány bemutatásával lehetséges átvenni.

A sorsolás időpontja:
2018. 03. 20.
Amennyiben a nyertes a nyereményt visszautasítja, akkor új nyertest sorsolunk ki.
Amennyiben a nyertes a sorsolást követő 48 órán belül nem jelentkezik vissza a jatek@fasterpromotion.com, úgy elesik a nyereménytől.
A résztvevők a válaszok megadásával automatikusan elfogadják a kiírás, illetve a jelen játékszabályzat feltételeit, a játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat (név) a Faster Promotion a játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje, valamint későbbi promóció céljából 5 évig nyilvántartsa.
További harmadik személyeknek – ide nem értve a Faster Promotion megbízásából eljáró Adatfeldolgozót – a Faster Promotion ezen információt nem adja ki. A Faster Promotion kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli.

A nyereményjátékkal kapcsolatos személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük:

Személyes adatainak kezelője a Faster Promotion Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4., Tel: +36 202601449, „Adatkezelő”)

A Nyereményjáték lezárását követően, a Szervező/Adatkezelő a - fent leírt feltételeknek megfelelően kisorsolt nyerteseket - az ismertetett Facebook felületen keresztül közvetlenül értesíti arról, hogy a Nyereményjáték nyerteseként jogosult a nyeremény átvételére, továbbá arról, hogy a nyeremény átvétele érdekében személyes adatok megadása szükséges. Ezen személyes adatok a Szervező/Adatkezelő a nyertessel való kapcsolattartás érdekében kezeli.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti, az Adatkezelőt a jelen Nyereményjáték alapján terhelő szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében.

Amennyiben személyes adatait a (ii) pontban meghatározottak szerint nem adja meg, úgy a Szervező/Adatkezelő nem tud eleget tenni a Nyereményjátékban vállalt kötelezettségének, a nyereményt nem tudja ez érintett részére átadni.

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat.

Kiegészítő tájékoztatás Rendelet 13. cikk (2) bekezdése alapján

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a nyeremény átvételét követő 90 napig őrzi, ezt követően helyreállíthatatlanul törli.

Az érintett, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt adatairól, kérheti azok helyesbítését, - a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti - az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a Rendelet 20. cikkében meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog.

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, úgy az érintett a hozzájárulást bármely időpontban jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszáma: +36/1-391-1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Honlap: www.naih.hu

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatai a megkeresés alapján Ön által küldendő válaszüzenetből származnak. Az Adatkezelő nem kezel nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származó adatokat a Nyereményjátékkal összefüggéseben, a megadott személyes adatokat csak abból a szempontból vizsgálja, hogy az alkalmas-e a Nyereményre jogosult személyének beazonosítására.

Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne az Érintettre, avagy a Jogviszonnyal összefüggésben az Érintettre nézve joghatással járna.


A Nyereményjátékkal összefüggésben kezelt személyes adatok
- név,
- lakhely / tartózkodási hely,
- telefonszám

A résztvevő a válaszok elküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező akár saját médiaszolgáltatása, akár más médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az interneten is közzétehet. A résztvevő egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

Esetleges technikai problémák:
A Szervező nem vállal felelősséget kapcsolódási, hardver, valamint más egyéb, a játék használata során felmerülő technikai problémák miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha az alábbiakban felsorolt egy vagy több ok miatt a játékos kapcsolódása sikertelen, vagy az adott pillanatban technikai probléma miatt lehetetlenné válik a játék:
- Felhasználó oldali hálózati túlterhelés,
- Játékot kiszolgáló rendszer túlterheléséből adódó kapcsolódási hiba
- Előre nem látható külső behatások kapcsán
- Emberi mulasztásból, vagy elektronikus hibából adódó probléma és
- Bármilyen nem rendeltetésszerű használatból fakadó hiba esetén a Faster Promotion fenntartja magának a jogot a jelen játékszabály módosítására és kiegészítésére az adott játék megkezdése előtt, a változtatást a játék meghirdetésénél teszi közzé. Fenntartja azt a jogot is, hogy a fent rögzített időtartam alatt a játékot bármikor beszüntesse. A játékos a játékra való regisztrációjával elismeri, hogy a játék online játék leírását és a játékszabályzatát, illetve a játék szabályait megismerte, azokat magára nézve is kötelező érvényűnek elfogadta és a játékkal kapcsolatban reklamációval nem élhet.

A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyereményről szóló értesítésre az internetes kapcsolat meghibásodása vagy a levelezőprogram hibája miatt a Nyertes a megadott időn belül nem tud reagálni.
A Faster Promotion fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a játék oldalain.
A Szervező bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.


2019. március 14. 16:20

Címkék: Moto2 Moto3 MotoGP motorsport spilermotorsporthd Spíler TV MotorsportHD projekt worldsbk worldssp


Kapcsolódó anyagok
© 2019 TV2 Zrt.
Impresszum | Adatkezelési szabályzat | Felhasználói szabályzat | Kereskedelmi információk


Powered by Neoport Core CMS