PREMIER LEAGUE   I   LA LIGA   I   Bajnokok Ligája   I   SEHA Liga   I   Spílerek   I   MŰSORÚJSÁG   I   NÉZD VISSZA!   I   Spíler Extra

Nyereményjáték-szabályzat
Nyereményjáték-szabályzat

Nyerj hivatalos CIA Landlord Insurance Honda csapatpólót!

A játékba kerüléshez két dolog szükséges:
1. Nézd figyelmesen a Spíler TV hivatalos Facebook oldalát 2019.06.04. 12:00 – 2019.06.09. 16:00 között és hozzászólás formájában kérdezz Sebestyén Péter motorversenyzőtől a játékhoz kapcsolódó bejegyzés alatt.
2. Fontos, hogy határidő végeztével a hozzászólásban érkezett kérdések nem számítanak bele az eredmények összegzésébe.

Nyeremény:
Hivatalos CIA Landlord Insurance Honda csapatpóló.

Részletek, a játékszabály:
A nyereményjátékok szervezője és lebonyolítója:
Faster Promotion Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4). Cégjegyzékszám: 03-09-125429) (a továbbiakban Faster Promotion)
A játék időtartama, a kérdések feltöltése határideje és helye: 2019.06.04. 12:00 – 2019.06.09. 16:00
https://www.facebook.com/spilertv/

Részvétel:
A játékban azok vehetnek részt, akik a megadott határidőn belül a https://www.facebook.com/spilertv/ felületén a játékban szerepelő képes bejegyzés alá hozzászólásban kérdést tesznek fel Péter számára.
A nyereményjátékban a Faster Promotion dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Amennyiben a sorsolás eredményeként a nyereményből kizárt szavazó kerül ki nyertesként, akkor a pótnyertes lesz a sorsolás nyertese.

A játék menete:
A játék keretében a felhasználók a https://www.facebook.com/spilertv/
oldalon található játék keretein belül megjelenő képes bejegyzés alá tölthetik fel hozzászólásban a játékokhoz kapcsolódó kérdéseket a játék ideje alatt. A játékos a helyes kérdések feltöltésével csak egyszer kerül be a sorsolási adatbázisba. A játékszabályban jelzett játékidő előtt és után elküldött kérdések nem érvényesek.

Sorsolás:
A nyereménysorsolási adatbázisból a nyertes sorsolását számítógép végzi. A nyertesek névsorát a csatorna hivatalos weboldalán (https://tv2.hu/spilertv/) teszi közzé, a sorsolást követően, 24 órán belül. A nyereményt csak a személyi igazolvány bemutatásával lehetséges átvenni.
A sorsolás időpontja:
2019.06.09.
Amennyiben a nyertes a nyereményt visszautasítja, akkor új nyertest sorsolunk ki.
Amennyiben a nyertes a sorsolást követő 48 órán belül nem jelentkezik vissza a peter@fasterpromotion.com, úgy elesik a nyereménytől.
A résztvevők a válaszok megadásával automatikusan elfogadják a kiírás, illetve a jelen játékszabályzat feltételeit, a játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat (név) a Faster Promotion a játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje, valamint későbbi promóció céljából 5 évig nyilvántartsa.
További harmadik személyeknek – ide nem értve a Faster Promotion megbízásából eljáró Adatfeldolgozót – a Faster Promotion ezen információt nem adja ki. A Faster Promotion kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli
A résztvevő a válaszok elküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező akár saját médiaszolgáltatása, akár más médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az interneten is közzétehet. A résztvevő egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

Esetleges technikai problémák:
A Szervező nem vállal felelősséget kapcsolódási, hardver, valamint más egyéb, a játék használata során felmerülő technikai problémák miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha az alábbiakban felsorolt egy vagy több ok miatt a játékos kapcsolódása sikertelen, vagy az adott pillanatban technikai probléma miatt lehetetlenné válik a játék:
- Felhasználó oldali hálózati túlterhelés,
- Játékot kiszolgáló rendszer túlterheléséből adódó kapcsolódási hiba
- Előre nem látható külső behatások kapcsán
- Emberi mulasztásból, vagy elektronikus hibából adódó probléma és
- Bármilyen nem rendeltetésszerű használatból fakadó hiba esetén a Faster Promotion fenntartja magának a jogot a jelen játékszabály módosítására és kiegészítésére az adott játék megkezdése előtt, a változtatást a játék meghirdetésénél teszi közzé. Fenntartja azt a jogot is, hogy a fent rögzített időtartam alatt a játékot bármikor beszüntesse. A játékos a játékra való regisztrációjával elismeri, hogy a játék online játék leírását és a játékszabályzatát, illetve a játék szabályait megismerte, azokat magára nézve is kötelező érvényűnek elfogadta és a játékkal kapcsolatban reklamációval nem élhet.

A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyereményről szóló értesítésre az internetes kapcsolat meghibásodása vagy a levelezőprogram hibája miatt a Nyertes a megadott időn belül nem tud reagálni.
A Faster Promotion fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a játék oldalain.
A Szervező bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

A nyereményjáték során megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató:

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékkal kapcsolatos személyes adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük.

(i) Az adatkezelő: Személyes adatainak kezelője a Faster Promotion

(ii) Az adatkezelés célja: A Nyereményjáték lezárását követően, a Szervező/Adatkezelő a - fent leírt feltételeknek megfelelően kisorsolt nyerteseket - az ismertetett weboldal felületen keresztül közvetlenül értesíti arról, hogy a Nyereményjáték nyerteseként jogosult a nyeremény átvételére, továbbá arról, hogy a nyeremény átvétele érdekében személyes adatok megadása szükséges. Ezen személyes adatok a Szervező/Adatkezelő a nyertessel való kapcsolattartás érdekében kezeli.

(iii) Az adatkezelés jogalapja: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti, az Adatkezelőt a jelen Nyereményjáték alapján terhelő szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében.

(iv) A személyes adatok megadása elmaradásának következménye: Amennyiben személyes adatait a (ii) pontban meghatározottak szerint nem adja meg, úgy a Szervező/Adatkezelő nem tud eleget tenni a Nyereményjátékban vállalt kötelezettségének, a nyereményt nem tudja ez érintett részére átadni.

(v) A személyes adatok (továbbításának) címzettjei: Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

(vii) Adattovábbítás az EU-n kívül: Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat.

Kiegészítő tájékoztatás Rendelet 13. cikk (2) bekezdése alapján:

(i) A személyes adatok tárolásának időtartama: Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a nyeremény átvételét követő 90 napig őrzi, ezt követően helyreállíthatatlanul törli.

(ii) Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Az érintett, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt adatairól, kérheti azok helyesbítését, - a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti - az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a Rendelet 20. cikkében meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog.

(iii) Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, úgy az érintett a hozzájárulást bármely időpontban jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

(iv) Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve bírósági jogorvoslat: Személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszáma: +36/1-391-1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Honlap: www.naih.hu

(v) A személyes adatok forrása: Az Adatkezelő által kezelt személyes adatai a megkeresés alapján Ön által küldendő válaszüzenetből származnak. Az Adatkezelő nem kezel nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származó adatokat a Nyereményjátékkal összefüggéseben, a megadott személyes adatokat csak abból a szempontból vizsgálja, hogy az alkalmas-e a Nyereményre jogosult személyének beazonosítására.

(vi) Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne az Érintettre, avagy a Jogviszonnyal összefüggésben az Érintettre nézve joghatással járna.


A Nyereményjátékkal összefüggésben kezelt személyes adatok
- név


2019. június 4. 10:07

Címkék: Spíler TV MotorsportHD projekt


Kapcsolódó anyagok

© 2020 TV2 Zrt.
Impresszum | Adatkezelési szabályzat | Felhasználói szabályzat | Kereskedelmi információk

Powered by Neoport Core CMS