augusztus 4.
Domonkos, Dominika

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ KARRIER TV2 AKADÉMIA
ÚJRATERVEZÉS
Újratervezés - Jelentkezzen családjával együtt most!
Ha szeretne családjával együtt részt venni az Újratervezés vadonatúj évadában, akkor jelentkezzen most az alábbi űrlap kitöltésével!

NÉV: *
ÉLETKOR: *
CÍM: *
E-MAIL CÍM: *
E-MAIL CÍM MEGERŐSÍTÉSE:
TELEFONSZÁM: *
HÁNYAN ÉLNEK A FELÚJÍTANDÓ LAKÁSBAN / HÁZBAN? *
CSALÁDTAGOK ÉLETKORA: *
CSALÁDTAGOK FOGLALKOZÁSA: *
A JELENTKEZÉSHEZ, KÉRJÜK TÖLTSÖN FEL EGY FOTÓT A CSALÁDJÁRÓL! *
A JELENTKEZÉSHEZ, KÉRJÜK TÖLTSÖN FEL EGY FOTÓT A FELÚJÍTANDÓ LAKÁSRÓL / HÁZRÓL! *
A FELÚJÍTANDÓ LAKÁS / HÁZ PONTOS CÍME: *
A FELÚJÍTANDÓ LAKÁS / HÁZ TERÜLETE (NÉGYZETMÉTER): *
A FELÚJÍTANDÓ LAKÁS / HÁZ BELMAGASSÁGA: *
A FELÚJÍTANDÓ LAKÁS / HÁZ SZOBÁINAK SZÁMA:
A FELÚJÍTANDÓ LAKÁS ALAPRAJZA:
KÉRJÜK, PÁR MONDATBAN FOGLALJA ÖSSZE, HOGY MIKOR VOLT KORSZERŰSÍTVE LAKÁSA / HÁZA (NYÍLÁSZÁRÓ CSERE, VEZETÉK CSERE, STB.) *
A JELENTKEZÉSHEZ TÖLTSÖN FEL EGY VIDEÓT, AMELYBEN CSALÁDJÁVAL BEMUTATJA A LAKÁSUKAT / HÁZUKAT! (Maximum 100 MB) *
KÉRJÜK, PÁR MONDATBAN ÍRJA LE, MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜK A SEGÍTSÉGRE! *
JELENTKEZÉSEMMEL ELFOGADOM A TV2 ADATKEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZATÁT, VALAMINT ADATAIM MEGADÁSÁVAL HOZZÁJÁRULOK, HOGY A TV2 ZRT FENTI ADATAIMAT TÁROLJA ÉS EGYÉB MÓDON KEZELJE. *
ELFOGADOM


A TV2 Média Csoport Zrt. (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174., a továbbiakban TV2 Zrt.) Újratervezés címmel műsorszámot indít (a továbbiakban: Műsor). A jelen dokumentum a Műsorra történő jelentkezés feltételeit és a Műsor adatkezelési szabályzatát tartalmazza.

I. JELENTKEZÉS:
A Műsorra jelentkezni online, az alábbi linken: tv2.hu/ujratervezes a következő (személyes) adatok megadásával lehetséges:
Név:
Életkor:
Cím:
E-mail cím:
Telefonszám:
Hányan éltek a felújítandó lakásban/házban?:
Családtagok életkora, foglalkozása:
Fotó a családról:
Fotó a felújítandó lakásról/házról:
A felújítandó lakás/ház pontos címe:
A felújítandó lakás/ház méretei:
- Négyzetméter:
- Belmagasság:
- Szobák száma:
- Alaprajza (nem kötelező a felöltése):
Pár mondatban foglald össze, mikor volt utoljára korszerűsítve a házatok (nyílászárók csere, vezeték csere, stb..)
Tölts fel egy videót, amiben bemutatjátok a házatokat (nem kötelező a feltöltése):
Pár mondatban írd le miért van szükségetek a segítségükre.:

Jelentkezését megelőzően a jelentkező köteles megismerni a jelentkezés feltételeit tartalmazó felhívást és azok megtartására, illetve a szükséges jognyilatkozatok megtételére az érvényes jelentkezése feltételeként a jelentkező kötelezettséget vállal. Jelentkezésével a jelentkező az űrlap kiküldésével és elküldésével hozzájárul a megadott adatainak alábbi feltételekkel és célból történő kezeléséhez, valamint szavatolja, hogy az ingatlanban a jelentkezővel együtt élők itt megadott személyes adatainak kezeléséhez hozzájárultak.

II. A MŰSORBAN RÉSZTVEVŐK KIVÁLASZTÁSA

A TV2 Zrt. az itt megadott személyes adatokat átadja a HBL Produkció Kft. (Székhely: 2510 Dorog, Bécsi út 76., Cégjegyzékszáma: 11-09-014355, Adószáma: 14474235-2-11, Képviseletében: Horváth László ügyvezető) a szereplőválogatás, kapcsolatfelvétel, műsorkészítési feladatok ellátása érdekében. A jelentkezők közül a Műsorban résztvevő játékosok kiválasztása a TV2 Zrt. és a HBL Produkció Kft. saját diszkrecionális döntésük alapján történik. A jelentkezés a TV2 Zrt. részéről nem jelent kötelezettséget a jelentkező Műsorban történő részvételének biztosítására. A játékosválogatáson és a televíziós Műsorban szereplő játékosokat a HBL Produkció Kft. értesíti.

III. A MŰSOR MENETE
A műsorban a kiválasztott családok otthonának felújítására vállalkozunk, amihez figyelembe vesszük az igényeiket, szükségleteiket és elképzeléseiket arról, mitől lenne ideális élettér számukra a lakásuk/házuk. A felújítás idejére a családnak átmeneti szállást biztosítunk, és a munkálatok befejezéséig rendszeresen forgatunk velük. Az általunk biztosított programok, játékos feladatok mellett szeretnénk bepillantást nyerni a családtagok mindennapjaiba és történeteibe is.

IV. ADATKEZELÉS:
A Műsorra a jelentkező az űrlap kitöltésével és jelentkezésének elküldésével nyilatkozik, hogy
- megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a TV2 weboldalán elérhető Adatkezelési Szabályzatot (https://tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat) és vállalja, hogy betartja az abban foglaltakat;
- hozzájárul, hogy adatait a TV2 Zrt. és a HBL Produkció Kft. a Műsorban való részvételéhez és a Műsor nyilvánossághoz közvetítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelje;
- elfogadja jelen szabályzat feltételeit és kijelenti, hogy a Műsor és azt megelőző esetleges egyeztetések válogatás, próba kapcsán folyamatosan közreműködik;
- tudomásul veszi, hogy a Műsor tartalmát, a felvett anyagból nyilvánosságra hozott hang- és képfelvételeket a TV2 Zrt. saját döntése alapján határozza meg;
- elfogadja, hogy a jelentkezési feltételek bármely pontjának megszegése kizárással járhat.
- megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezéshez, részvételhez szükséges adatokat a műsor szerkesztésének, elkészítésének céljából, az általa megadott adatait a TV2 Zrt. és a HBL Produkció Kft. a hatályos adatvédelmi szabályok szerint – a jelen szabályzat és külön okiratokba foglalt nyilatkozatok, valamint kifejezett hozzájárulások keretei között a Műsor nyilvánossághoz közvetítésének (ideértve az ismétléseket is) befejezéséig biztonságosan tárolja az adatbázisában, kezelje, feldolgozza, megőrizze.

VI. ADATBIZTONSÁG
A TV2 Zrt. és a HBL Produkció Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a jelentkező adatainak biztonságáról, az adatkezelési műveleteket úgy szervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítsa a jelentkező magánszférájának védelmét. Ennek érdekében megteszik mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonsága érdekében szükségesek.

Adattovábbítás, adatok összekapcsolása
A jelentkező személyes adatai harmadik személyeknek csak a jelentkező előzetes tájékoztatásán alapuló, jelen nyilatkozat szerinti kifejezett hozzájárulása esetén, valamint az adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. A jelentkező a Műsorra történő jelentkezéssel kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a TV2 Zrt. és a HBL Produkció Kft. által kezelt adatok átadásra kerülnek az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeknek, a TV2 Zrt. épületeinek biztonságáért felelős személyeknek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket az érintett a jelentkezésekor az adatkezelő rendelkezésére bocsát, és kezelésükhöz hozzájárulását megadja. A jelentkező köteles hiteles adatokat megadni a jelentkezés során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely megadott adat tekintetében változás következik be a változást követő 2 (kettő) munkanapon belül.

Abban az esetben, ha hamis vagy hiányos adatokat adott meg, a TV2 Zrt. a jelentkezést minden értesítés nélkül törölheti, illetve kizárhatja a Műsorban való részvételből.

A jelentkező által megadott adatok hiányosságáért vagy hibájáért (például: névelírás, címelírás stb.), és az ebből adódó problémákért (például: e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a TV2 Zrt. felelősséget nem vállal.

A TV2 Zrt-t továbbá nem terheli felelősség, ha a Felhasználó szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

A jelentkezőt az adatkezeléssel összefüggésben a GDPR-ban rögzített jogok illetik meg, így többek között bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy zárolását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Abban az esetben, ha a jelentkező a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és e-mailcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a TV2 Zrt. székhelyén, illetve az adatvedelem@tv2.hu elektronikus címen.

Amennyiben a jelentkező szerint a TV2 Zrt. vagy a HBL Produkció Kft. az adatkezelési tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.:5.; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Tel.: 06 1/391-1400 Fax: 06 1/391-1410

A jelentkezőnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK:
TV2 Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket akár a Műsor időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A jelen szabályzat módosításait, illetve esetleges megszüntetését megelőzően a TV2 Zrt. a www.tv2.hu weboldalon tájékoztatja a jelentkezőket. A TV2 Zrt. bármely, a Műsorral kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

Budapest, 2020.01.09.

2020. május 29. 19:02

Címkék: újratervezés   stohl andrás   ördög nóra   jelentkezés   jelentkezz   hiddenKÖZÖSSÉG
          


MŰSORÚJSÁG