május 19.
Ivó, Milán

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ

HAL A TORTÁN / JÁTÉK

HAL A TORTÁN SMS KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT
SMS KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT


Nézze a TV2-n a Hal a tortán című műsor adásait, küldje el SMS-ben az Ön által helyes válasznak vélt válasz kódját a Hal a tortán aktuális adásának környezetében feltett napi/heti kvíz kérdésre és vegyen részt a nyereményjátékban!
A „Hal a tortán SMS kvízjáték” a TV2-n sugárzott „Hal a tortán” című műsorhoz – továbbiakban: Műsor - kapcsolódó nézői kvíz játék, amelyben a nézők otthonról kapcsolódhatnak be a játékba, így esélyt szerezve arra, hogy megnyerjék a műsor telefonos nézői feladványának aktuális napi-, illetve heti nyereményét/eit. A játék normál díjas SMS játék!!!

Az SMS elküldésével a Hal a tortán SMS kvízjáték feltételei, játékszabályzata – ide értve a nyertes kisorsolásának módját, a nyertessé minősítés feltételeit, a nyeremény eljuttatásának módját – megismertnek és elfogadottnak tekintendők.

Az SMS kvízben egy kvíz kérdést kapnak a nézők. A kérdéshez két válaszlehetőség tartozik, amelyeket a kvíz játékban HAL1 (első válaszlehetőség) és HAL2 (második válaszlehetőség) kódok jelölnek. A játékban való részvételhez e kódok közül a helyesnek vélt válasz kódját kell elküldenie a nézőnek SMS-ben a 06-30-555-5440-es normáldíjas számra a műsor aznapi adásában kapcsolatos kvíz kérdésére a sugárzás napján 24:00 óráig. A nyertesek sorsolása a sugárzást követő munkanapon 10 órakor történik.
A Műsor aznapi vagy későbbi időpontban a TV2-n vagy más médiaszolgáltatásban megismételt adása alatt csak akkor van játékra lehetőség, ha az ismétlés sugárzásának időpontja a játék lezárásának időpontját megelőzi. A játék lezárása után érkező válaszok érvénytelenek, a játék lezárása után – tehát a Műsor sugárzási napjának 24:00 óra után - érkező válasz SMS-ek díját visszatéríteni nem áll módunkban! Érvénytelen az a válasz is, amely nem a meghirdetett válaszkódot tartalmazza, és az ilyen érvénytelen válasz díját sem térítjük vissza.
Érvényesen helyes választ/válaszkódot küldők nyereményjátékban, illetve sorsoláson vesznek részt. Azok a telefonszámok, amelyről a fentiek szerint érvényes és helyes válasz érkezik, bekerülnek játék adatbázisába, és adatbázisból kisorsolt telefonszám(ok) jogosultja(i) megnyeri(k) a Műsor adásának környezetében sugárzott kvíz kérdéshez kapcsoltan meghirdetett heti nyereményt.
Normáldíjas szám ügyfélszolgálat: 06-1-372-4950
A nyerteseket a Telekom New Média Zrt. minden alkalommal telefonon értesíti, a nyertesek listája a szerkesztőségben megtalálható.

1. A Játék menete és játékban való részvétel feltételei:
A „Hal a tortán SMS kvízjátékban” a műsorának környezetében feltett kérdésre a helyesnek vélt válasz kódját kell a játékidőszak alatt elküldeni ahhoz, hogy a játékos esélyes legyen a kvíz kérdés megjelenítésénél bemutatott nyereményre, vagy nyeremények valamelyikére.
A játékban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére eszközzel; érvényes előfizetéssel. 14 éven aluliak a játékban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.
A játékidőszak a kérdés/válaszkódok/nyeremények meghirdetésétől aznap 24:00 óráig tart.
A helyes válaszok, illetve válaszkódok a sorsolást követő munkanapon legkésőbb 11:00 órától megtekinthetőek a Hal a tortán weboldalán a (http://tv2.hu/musoraink/hal_a_tortan) és a TV2text szolgáltatás 430. oldalán.
Csak a játékidőszak alatt lehet érvényes választ küldeni. Érvénytelen az a válasz, amely a játékidőszak lezárása után és/vagy nem a meghirdetett válaszkódot tartalmazza.
A játékos több választ is küldhet, ennek nincs akadálya. Ha a játékos a játékidőszak alatt többször is a helyes válaszkódot küldi el, akkor annyiszor kerül be az a telefonszám a nyereménysorsolási adatbázisba ahányszor erről a telefonszámról a helyes válaszkód megérkezett.
Figyelem! Azok a helyes válaszkódot tartalmazó SMS-ek minősülnek érvényesnek, amelyek a játékidőszak alatt az aggregátor társasághoz is megérkeznek. Tekintettel a különböző szolgáltatók kapacitására, a válaszok beérkezése különböző időt vehet igénybe!
Az érvényes és helyes választ tartalmazó telefonszámokból képzett adatbázisból számítógépes – emberi közreműködés nélkül – véletlenszerű sorsolással kerül kisorsolásra az a telefonszám, amelynek jogosultja– ha egyébként a nyereményre való jogosultság egyéb feltételeinek megfelel – megnyeri a meghirdetett nyereményt. Több nyeremény meghirdetése esetén, ha a meghirdetés nem úgy történik, hogy azokat egy szerencsés játékos, illetve a kisorsolt nyertes nyeri meg, akkor a meghirdetett nyeremények száma szerint, több telefonszám kerül kisorsolásra.
Minden meghirdetett nyereményre (ha nem, mint együttes nyeremények kerülnek kisorsolásra) 1 telefonszám és egy pótnyertes telefonszám kerül kisorsolásra, ennek megfelelően több nyeremény meghirdetése esetén, akkor a meghirdetett nyeremények száma szerint, több telefonszám kerül kisorsolásra.
A Hal a tortán SMS kvízjáték kisorsolt nyerteseit a Telekom New Média Zrt. a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően, legkésőbb a Műsoradást követő munkanapon.
Amennyiben a hívás sikertelen, úgy a Telekom New Média Zrt. két további alkalommal újrahívja a nyertesként kisorsolt telefonszámot. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy az Telekom New Média Zrt. a kisorsolt pótnyertes telefonszámot hívja. Ennek értelmében tehát a kisorsolt játékos, illetve a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a játékos a kisorsolt telefonszámon elérhető és a telefonbeszélgetés létrejön.
Ha a játékos felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az alábbi folyamat, illetve adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt játékos a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre.
A kisorsolt nyertest minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja vissza Telekom New Média Zrt.;
További feltételek a nyertesként való elismeréshez:
A nyertesnek akkor ismerhető el a játékos, ha az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:
• ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást (játékot) és azt bemutatja;
• ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást és azt bemutatja;
• ismeri a nyertes SMS vagy hívás küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást;

2. Nyeremények:
A megnyerhető nyeremények – összhangban az előzőekkel – a kvíz kérdés, a kérdésekhez tartozó kódok meghirdetésekor kerülnek bemutatásra. Egy vagy több nyeremény is meghirdethető, a meghirdetéstől függően a több nyereményt egy nyertes vagy több nyertes nyeri meg, az utóbbi az általános.
A nyereménykép illusztráció, és a nyertes nem a képen konkrétan bemutatott nyereménytárgyat nyeri meg.
A nyeremény más nyereményre nem cserélhető és pénzre nem váltható át!
Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.
A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, a gyártóval, az aggregátor társaggal, a nyeremény felajánlóval (ez utóbbinál a kellékszavatosságon kívül) szemben nem reklamálhat, igényt vagy követelést nem terjeszthet elő csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor nyeremény számára történő kiadását követelheti.
A nyeremény tekintetében kellékszavatossági igénnyel a nyeremény felajánlóval szemben lehet fordulni, a szervező, a sugárzó szervezet, a gyártó társaság és a Telekom New Media Zrt. ezzel kapcsolatban a kizárja a felelősségét. A nyereménnyel kapcsolatban jótállási vállalás akkor van, ha nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat a nyereménnyel együtt átadásra vagy megküldésre kerül.
A Telekom New Média Zrt. a nyertes személyi adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg.
A tárgynyeremény után az adó-és járulékfizetési kötelezettségnek a sugárzó szervezet tesz eleget.
A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, és a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat azért, hogy nem került a nyeremény átadásra. Amennyiben a nyertes nyeremény átvételére a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, és új időpont egyeztetése sem történt, akkor ez kizárólag a nyertes felelőssége, és elveszti az igényét a nyereményre. Személyes átvételnél kérhető, hogy a nyertes igazolja, jogosultságát a nyeremény átvételére személyi adatainak ellenőrzésre bocsátásával. Ennek megtagadása a nyeremény kiadása iránti jogosultság elvesztését vonja maga után.
A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően 90 napon belül történik, a nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet. Amennyiben a nyeremény olyan, amely felhasználási lehetősége időponthoz kötött, akkor a nyeremény olyan időpontban kerül átadásra, amely biztosítja, hogy azt a nyertes felhasználhassa.
A „Hal a tortán SMS kvízjáték” játékosai a játékban való részvétellel elfogadják – az általuk önkéntes SMS küldéssel - az alábbi oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Telekom New Media Zrt. és a sugárzó szervezet célhoz kötötten – a játék szervezése, ezen belül is a nyereménysorsolás, nyeremény kiadása és a nyereményjáték szabályszerű bonyolításának igazolhatóságára - a személyes adataikat kezelje, megőrizze és a sugárzó szervezetnek és a nyereményfelajánlónak a nyeremény kiadása céljából továbbítsa.
A játékos az SMS küldésével hozzájárul ahhoz, hogy a megköszönő, illetve azt nyugtázó válaszüzenetben a műsorral kapcsolatos vagy más kereskedelmi üzeneteket is kapjon a TV2-től és a Műsor kereskedelmi partnereitől, az ezzel kapcsolatos figyelmeztetés az kvíz kérdések nyilvánosságra kerülésekor a képernyőn is megjelenik, felhívva a nézők figyelmét erre a körülményre.
A játékos tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is.

Adatkezelési szabályzat:
http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf weblapon érhető el.
A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a Hal a tortán, weboldalán a (http://tv2.hu/musoraink/hal_a_tortan) és a TV2text szolgáltatás 430. oldalán. Ez a hozzájárulás nem jelenti azt, hogy a nyertes ezeken a platformokon feltétlenül megjelenik, a Hal a tortán SMS kvízjáték nyerteseinek listája a szerkesztőségnél található, ők őrzik.
Ha a Hal a tortán SMS kvízjátékban való részvételével a játékos részéről a játék tisztességtelen befolyásolásának szándéka, bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a játékkal kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is - vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás,vagy történt-e feljelentés), akkor az ilyen játékos telefonszáma, amelyről a SMS küldi ebből a játékból és minden a TV2-n vagy további telefonos alkalmazásból letiltható, illetve letiltásra kerül. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.
A jelen szabályzatot, a játék menetét, a nyereményre való jogosultság feltételei bármikor megváltoztathatóak. A változtatásról a nézők a Műsorból vagy kvíz kérdés meghirdetésekor értesülhetnek, valamint a módosított szabályzatot ugyanazokon a platformokon elérhetők, mint a jelen szabályzat. A módosítás azonban nem érintheti a már szerzett jogokat, és nem lehet visszamenő hatályú.
A Hal a tortán SMS kvízjáték bármikor felfüggeszthető vagy beszüntethető (akkor is, ha a Hal a tortán műsor sugárzását a TV2 nem szűnteti vagy nem függeszti fel), a játékban való részvétel feltételei megváltoztathatók. A változtatásról a nézők a Műsorból, a kérdés feltételekor, a Műsor website-ról és a TV2 internetes oldaláról értesülhetnek.
Felfüggesztés vagy megszüntetés esetén a szerzett jogok, tehát az ez előtt megszerzett/megnyert nyereményre, illetve annak kiadására való jogosultság nem veszik el. A jelen szabályzat a http://tv2.hu/musoraink/hal_a_tortan és a TV2text szolgáltatás 430. oldalán kerül közzé tételre, illetve tekinthető meg.
A válasz SMS elküldésével a játékos részéről jelen szabályzatot megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.
A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA
A játék önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmakat. Telekom New Média Zrt. az SMS-ek feldolgozását, a válasz SMS-ek tartalmát saját hardware, és software rendszerén belül kezeli. A szolgáltatáshoz kapcsolódó játék előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Telekom New Média Zrt. a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.
A 06-30-55-55-440-es számra küldendő SMS díja a Telenor és Vodafone előfizetőknek alapdíjas (azaz a felhasználó tarifacsomagja szerinti T-Mobile hálózatába küldött SMS díját fizeti), a T-Mobile ügyfeleknek fix díjas, mely bruttó 40 Ft./SMS. Bővebb információ:
http://www.t-mobile.hu/static/DocumentStore/lakossagi/tarifak/elofizeteses/dijszab.pdf

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:
A szolgáltatással kapcsolatban a Telekom New Média Zrt. 06-1-371-4820-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A Telekom New Média Zrt. a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.
 

KÖZÖSSÉG
          MŰSORÚJSÁG