Vár az Exatlon Hungary - Jelentkezz most!


Légy részese az Exatlon sikertörténetének! Ha elég edzett vagy ahhoz, hogy felvedd a versenyt a bajnokokkal: jelentkezz a Kihívók csapatába a tv2.hu/exatlon weboldalon. Exatlon Hungary – Lesz kinek szurkolni!


A jelentkezéshez szükséges űrlapot IDE KATTINTVA töltheted ki. 

TV2 Média Csoport Zrt. (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174., a továbbiakban TV2 Zrt.) az Acun Medya Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 15, cégjegyzékszám: 13 09 199958, képviseli: Ebru Atasav Tahranci ügyvezető) gyártásában „EXATLON Hungary 2” munkacímmel műsorsorozatot indít (a továbbiakban: Műsor). A jelen dokumentum a Műsorra történő jelentkezés feltételeit és a Műsor adatkezelési szabályzatát tartalmazza.

I. JELENTKEZÉS:

A Műsorra jelentkezni online, az Acun Medya Kft. által üzemeltetett linken apply.exatlon.hu a következő (személyes) adatok megadásával:
- teljes név
- a jelentkező neme
- születési idő
- foglalkozás
- email cím
- lakcím
- telefonszám
- szerepelt-e már más műsorban, ha igen, hol
- testsúly,
- magasság,
- arckép/fénykép,
- győzelem esetén mit fog kezdeni a nyereménnyel,
vagy videóüzenettel lehet jelentkezni. Az oldalra feltöltött fényképeket és videókat a TV2 Zrt. és az Acun Medya Kft. kizárólag a casting során fogja felhasználni.
Jelentkezését megelőzően a jelentkező köteles megismerni a jelentkezés feltételeit tartalmazó felhívást és azok megtartására, illetve a szükséges jognyilatkozatok megtételére az érvényes jelentkezése feltételeként a játékos kötelezettséget vállal. Jelentkezésével a jelentkező tudomásul veszi, hogy mind a TV2 Zrt., mind az Acun Medya Kft., valamint annak tulajdonosa, az Acun Medya Netherlands B.V. (NL 1101 Amszterdam, Herikerbergweg 238. Luna Area. ép., Külf.cég, szervezet nyilvántartási szám:67477801, Külf.cég, szervezet nyilvántartási hatóság: The Netherlands Chamber of Commerce, Kézbesítési megbízott cége: Vámosi-Nagy Ernst&Young Ügyvédi Iroda 1132 Budapest, Váci út 20.) hozzáfér személyes adataihoz, az adattárolás pedig az Európai Unión kívül, Törökországban történik. Az űrlap kiküldésével és elküldésével hozzájárul a megadott adatainak alábbi feltételekkel és célból történő kezeléséhez.

II. A MŰSORBAN RÉSZTVEVŐK KIVÁLASZTÁSA

Az Acun Medya Kft. az itt megadott személyes adatokat átadja a TV2 Zrt., mint adatkezelő részére a játékosválogatás, kapcsolatfelvétel, műsorkészítési feladatok ellátása érdekében. A jelentkezők közül a Műsorban résztvevő játékosok kiválasztása az Acun Medya Kft., és a TV2 Zrt. saját diszkrecionális döntése alapján történik. A jelentkezés a TV2 Zrt. részéről nem jelent kötelezettséget a jelentkező Műsorban történő részvételének biztosítására. A játékosválogatáson és a televíziós Műsorban szereplő játékosokat a Műsor szerkesztői értesítik. A játékban a TV2 dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt, e szabály megsértése a jelentkező kizárását vonja maga után.

III. A MŰSOR MENETE

A játék során a játékosoknak több fordulóban, ügyességi pályákon kell fizikai erejüket és felkészültségüket megmutatniuk, előreláthatólag külföldi forgatási helyszínen. A verseny kieséses rendszerben zajlik. A verseny végén a legjobb versenyző győz és teljesítményétől függően akár el is nyerheti a főnyereményt.

IV. NYEREMÉNY

A jelentkezést követő játékosválogatáson való részvételért, a Műsorban történő szerepléséért a Műsorban esetlegesen megszerezhető nyereményen felül jelentkező semmilyen díjazásra, illetve költségtérítésre nem jogosult. A nyeremény összege bruttóban értendő, így azt SZJA-előleg levonás terheli. A nyereményt a TV2 Zrt. a nyertes játékos által kitöltött nyereményigazolásban foglaltaknak megfelelően, átutalás útján fizeti ki annak részére. A nyeremény kifizetésének feltétele a nyeremény-igazolás, az adóelőleg nyilatkozat nyertes részéről történő megfelelő kitöltése.

V. ADATKEZELÉS: A Műsorra a jelentkező az űrlap kitöltésével és jelentkezésének elküldésével nyilatkozik, hogy

- tudomásul veszi, hogy személyes adatai az exatlon.hu linket üzemeltető Acun Medya Kft. által, saját felelősségi körében kerül tárolásra Törökországban, az Acun Medya Kft. által meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági feltételek mellett, melynek részletei itt találhatóak: //apply.exatlon.hu/
- megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a TV2 weboldalán elérhető Adatkezelési Szabályzatot (https://tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat) és vállalja, hogy betartja az abban foglaltakat;
- hozzájárul, hogy adatait az Acun Medya Kft. mellett a TV2 Zrt. a Műsorban való részvételéhez és a Műsor nyilvánossághoz közvetítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelje;
- elfogadja jelen szabályzat feltételeit és kijelenti, hogy a Műsor és azt megelőző esetleges egyeztetések válogatás, próba kapcsán folyamatosan közreműködik;
- tudomásul veszi, hogy a Műsor tartalmát, a felvett anyagból nyilvánosságra hozott hang- és képfelvételeket a TV2 Zrt. saját döntése alapján határozza meg;
- elfogadja, hogy a jelentkezési feltételek bármely pontjának megszegése kizárással járhat;
- hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkező adatait a TV2 Zrt. más, hasonló műsorokban történő szereplés céljából 5 évig tárolja
- megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezéshez, részvételhez szükséges adatokat a műsor szerkesztésének, elkészítésének céljából, az általa megadott adatait az Acun Medya Kft. mellett a TV2 Zrt. a hatályos adatvédelmi szabályok szerint – a jelen szabályzat és külön okiratokba foglalt nyilatkozatok, valamint kifejezett hozzájárulások keretei között a Műsor nyilvánossághoz közvetítésének (ideértve az ismétléseket is) befejezéséig biztonságosan tárolja az adatbázisában, kezelje, feldolgozza, megőrizze.

VI. ADATBIZTONSÁG

A TV2 Zrt. a hatályos jogszabályoknak megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a jelentkező adatainak biztonságáról, az adatkezelési műveleteket úgy szervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítsa a jelentkező magánszférájának védelmét. Ennek érdekében megteszik mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonsága érdekében szükségesek.
Adattovábbítás, adatok összekapcsolása
A jelentkező személyes adatai harmadik személyeknek csak a jelentkező előzetes tájékoztatásán alapuló, jelen nyilatkozat szerinti kifejezett hozzájárulása esetén, valamint az adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. A jelentkező a Műsorra történő jelentkezéssel kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a TV2 Zrt. által kezelt adatok átadásra kerülnek az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeknek, a TV2 Zrt. épületeinek biztonságáért felelős személyeknek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR) 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket az érintett a jelentkezésekor az adatkezelő rendelkezésére bocsát, és kezelésükhöz hozzájárulását megadja. A jelentkező köteles hiteles adatokat megadni a jelentkezés során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely megadott adat tekintetében változás következik be a változást követő 2 (kettő) munkanapon belül. Abban az esetben, ha hamis vagy hiányos adatokat adott meg, a TV2 Zrt. a jelentkezést minden értesítés nélkül törölheti, illetve kizárhatja a Műsorban való részvételből. A jelentkező által megadott adatok hiányosságáért vagy hibájáért (például: névelírás, címelírás stb.), és az ebből adódó problémákért (például: e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a TV2 Zrt. felelősséget nem vállal. A TV2 Zrt-t továbbá nem terheli felelősség, ha a Felhasználó szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg. A jelentkezőt az adatkezeléssel összefüggésben a GDPR-ban III. fejezetében rögzített jogok illetik meg, melyekről részletesen a https://tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat linken nyújt tájékoztatást a TV2. Abban az esetben, ha a jelentkező a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és e-mailcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a TV2 Zrt. székhelyén, illetve az adatvedelem@tv2.hu elektronikus címen. Amennyiben a jelentkező szerint a TV2 Zrt. az adatkezelési tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.:5.; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Tel.: 06 1/391-1400 Fax: 06 1/391-1410 A jelentkezőnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A bírósági jogorvoslatra vonatkozó részletes szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 23. § tartalmazza.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

TV2 Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket akár a Műsor időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A jelen szabályzat módosításait, illetve esetleges megszüntetését megelőzően a TV2 Zrt. a www.tv2.hu weboldalon tájékoztatja a jelentkezőket. A TV2 Zrt. bármely, a Műsorral kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

Kérjük, jelöld meg itt, amennyiben elolvastad és elfogadod a fenti adatkezelési tájékoztatót!

Korhatár: korhatárra tekintet nélkül

2019. október 20. 21:21Kapcsolódó anyagok
Légy részese az Exatlon sikertörténetének! Ha elég edzett vagy ahhoz, hogy felvedd a versenyt a Bajnokokkal, jelentkezz a Kihívók csapatába a... tovább
Az Exatlon Hungary Bajnokának a műsor előtt sem voltak eseménytelenek a napjai, ám most még inkább szoros a napirendje. A TV2.hu stábtagjai végig ott... tovább
Hihetetlen hangulatban telt a hétvégi Exatlon Hungary közönségtalálkozó. Az exatlonisták elmondták, mennyire fontos volt számukra ez a nap, illetve... tovább
Május 26-án került megrendezésre az Exatlon Hungary közönségtalálkozó, ahol rengeteg Bajnok és Kihívó tette tiszteletét. Mi végig ott voltunk... tovább
Az Exatlon Hungary győztese, Huszti Kata betekintést engedett mindennapjaiba. A verseny óta gyökeresen megváltozott az élete, de a műsor előtti... tovább
Valamennyi Bajnok és Kihívó kilátogatott a  hétvégén megrendezett kick-box világkupára, ugyanis Jóni Máté, Murvai Lívia és Rákóczi Reni is... tovább
Az Exatlon Hungary legjobb férfi Kihívója bevezette a TV2.hu stábját a gladiátor küzdelmek rejtelmeibe. Vestator elmesélte, mikor kezdődött és... tovább
Éld át újra az Exatlon Hungary győztesének, Huszti Katának a legemlékezetesebb pillanatait! tovább
Több hónapos emberfeletti küzdelem után kiderült, ki az Exatlon Hungary abszolút győztese. A 2019-es verseny Bajnoka, a 20 millió forint és a trófea... tovább
Esztergályos Patrik lett az Exatlon Hungary ezüstérmes versenyzője. A Bajnok nem sajnálja Huszti Katától a fődíjat és nagyon örül, hogy a... tovább

© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS