Adások Videók Szereplők Galéria A sorozatról SMS-Kvíz


SMS-Kvíz

Küldje a helyes válasz kódját szombat éjfélig a 06 30 5555 440-es telefonszámra és nyerjen!


Heti nyereményünk egy Royal Cider válogatás a Royal Cider  gyártójától!

HETI:
Heti nyereményünk egy Royal Cider  válogatás a Royal Cider  gyártójától!
Kit alakít Szirtes Ági a Bödörék című sorozatban?
BÖDÖRÉK1: Bödör Borcsa
BÖDÖRÉK2: Anyuka

A Bödörék SMS KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT

Nézze a TV2-n a Bödörék (a továbbiakban: „Bödörék”) adásait, küldje el a válaszát a Bödörék adásának környezetében feltett napi kvíz kérdésre és vegyen részt a nyereményjátékban!

Nézzék a műsort és játsszanak velünk!

Az SMS kvízjáték a TV2 műsorszolgáltatásában sugárzott Bödörék című műsorhoz kapcsolódó nézői kvízjáték, amelyben a nézők otthonról kapcsolódhatnak be a játékba, így esélyt szerezve arra, hogy megnyerjék a műsorral kapcsolatos telefonos nézői feladványának aktuális heti nyereményét/eit.

Az SMS elküldésével a Bödörék SMS kvízjáték feltételei, játékszabályzata – ideértve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes kisorsolásának módját, a nyertessé minősítés feltételeit, a nyeremény eljuttatásának módját – megismertnek és elfogadottnak tekintendők.

Az SMS kvízben egy kvíz kérdést kapnak a nézők. A kérdéshez két válaszlehetőség tartozik, amelyeket a kvízjátékban Bödörék1 (első válaszlehetőség) és Bödörék2 (második válaszlehetőség) kódok jelölnek. A játékban való részvételhez ezen kódok közül a helyesnek vélt válasz kódját kell elküldenie a nézőnek SMS-ben a 06-30-55-55-440-es alapdíjas számra a műsor, illetve az adás sugárzásának napján 24:00 óráig.

A nyertesek sorsolása az adás sugárzását követő hét első munkanapján történik. A Bödörék  aznapi vagy későbbi időpontban a TV2-n vagy más médiaszolgáltatásban megismételt adása alatt vagy utána csak akkor van játéklehetőség, ha az ismétlés sugárzásának időpontja a válaszadási, illetve az aznapi játék lezárásának időpontját – tehát a vonatkozó adás sugárzási napja 24 óráját - megelőzi. A játék lezárása után küldött SMS-ek érvénytelenek, ezek díját visszatéríteni nem áll módunkban!

Az érvényes és helyes választ tartalmazó SMS-t küldők nyereményjátékban vesznek részt. Az érvényesen helyes válaszkódot küldők telefonszámai bekerülnek egy adatbázisba, és az adatbázisból kisorsolt telefonszám(ok) jogosultja(i) megnyeri(k) az adásban meghirdetett heti nyereményt.

A Bödörék SMS kvízjátékban csak a meghirdetett válaszadási időszakban lehet részt venni! A kérdések a Bödörék adásának környezetében hallhatók és láthatók a válaszlehetőségi kódokkal együtt.

Bödörék1 első válaszlehetőség, Bödörék2 második válaszlehetőség

SMS szám: 06-30-55-55-440 Normáldíjas szám

Ügyfélszolgálat: 06-1-372-4950

A nyerteseket a Telekom New Média Zrt. minden alkalommal telefonon értesíti, a nyertesek listája a szerkesztőségben megtalálható.

1. Heti nyeremény:
A heti nyeremény sorsolási adatbázisába azok az SMS, illetve telefonszámok kerülnek be, amelyekről a tárgyhéten mindennap érvényes helyes válasz/válaszkód érkezett. A heti nyeremény tekintetében is annyiszor kerül be a telefonszám az adatbázisba, ahány érvényes helyes válaszkód érkezett erről a számról. Egy telefonszámról egy játékra maximum heti 600 db SMS-t fogadunk el érvényes hívószámonként.

A heti nyeremények az adásban kerülnek meghirdetésre és illusztráció formájában bemutatásra. Az adásban bemutatott nyereménykép illusztráció, és nem feltétlenül a képen bemutatott nyereménytárgy kerül nyereményként átadásra.

A jelen szabályzat a https://tv2.hu/bodorek/ weboldalon és a TV2text szolgáltatás 485. oldalán kerül közzétételre, illetve tekinthető meg. A válaszkód SMS-ben történő elküldésével a játékos részéről jelen szabályzatot megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.

A játék általános feltételei:
A Bödörék SMS kvízjátékban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére alkalmas eszközzel és érvényes előfizetéssel vagy kártyás feltöltéssel. A 14 éven aluliak a játékban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt. A Bödörék SMS kvízjátékból a műsort sugárzó szervezet, a műsort gyártó társaság és a Telekom New Média Zrt. (aggregátor) munkatársai, és azoknak a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti hozzátartozói ki vannak zárva.

Közös szabályok:
A nyertesek számítógépes leválogatása után az így létrejött adatbázisból a Telekom New Média Zrt. véletlenszerűen - emberi beavatkozás nélkül - számítógéppel sorsolja ki azokat a telefonszámokat, amelynek birtokosa vagy jogosultja megnyeri a meghirdetett heti nyereményeket.

Minden meghirdetett nyereményre 1 telefonszám (és egy pótnyertes telefonszám) kerül kisorsolásra, kivéve, ha a meghirdetés nem úgy történik, hogy azokat egy szerencsés játékos nyeri meg.

A Bödörék SMS kvízjáték kisorsolt nyerteseit a Telekom New Média Zrt. - a nyertesként kisorsolt telefonszám felhívásával - telefonon értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően, legkésőbb az adást követő munkanapon.

Amennyiben a hívás sikertelen, úgy a Telekom New Média Zrt. két további alkalommal újra hívja a nyertes számot. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy a Telekom New Média Zrt. a pótnyertest/pótnyerteseket értesíti. Ennek értelmében tehát a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, ha elérhető és a telefonbeszélgetés létrejön.

Ha a kisorsolt nyertes felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az alábbi folyamat, illetve adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely követelményét, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt játékos a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre.

További feltételek:
Nyertesnek ismeri el a Telekom New Média Zrt. azt a nyertesként kisorsolt játékost, aki az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:

• ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást és azt bemutatja;
• ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást és azt bemutatja;
• ismeri a nyertes SMS vagy hívás küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást,
• a kisorsolt nyertest minden esetben az informatikai rendszerben található azon hívószámon hívja vissza Telekom New Média Zrt., ahonnan az érvényes és helyes válasz érkezett;

A nyeremény más nyereményre nem cserélhető és pénzre nem váltható át!

Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor az a pótnyertesé lesz.

A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, a gyártóval, az aggregátor társasággal, a nyeremény felajánlóval szemben nem reklamálhat, igényt vagy követelést nem terjeszthet elő, illetve csak annyiban terjeszthet elő, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi, a nyeremény átvételére jogosító feltételnek megfelelt, akkor követelheti a nyeremény részére történő kiadását. A nyeremény tekintetében nincs kellékszavatossági, jótállási vállalás, hacsak ezzel ellentétben a nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat nem kerül átadásra vagy megküldésre.

A Telekom New Média Zrt. a nyertes személyi adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg.

Nem a játékos felelőssége a tárgynyeremény után az adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése.
Kizárólag a nyertest terheli felelősség a rossz/helytelen kézbesítési cím megadásáért, a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat azért, hogy nem került a nyeremény átadásra. Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételére a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, és új időpont egyeztetésére nem került sor, akkor a felelősség kizárólag a nyertest terheli, aki elveszti igényét a nyereményre. Személyes átvételnél kérhető, hogy a nyertes igazolja jogosultságát a nyeremény átvételére személyi adatainak ellenőrzésre bocsátásával. Ennek megtagadása a nyeremény kiadása iránti jogosultság elvesztését vonja maga után.

A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követő 90 napon belül történik meg, a nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott korábbi, illetve későbbi időpontban is sor kerülhet.

A kvízjáték résztvevői a játékban való részvétellel elfogadják az Adatvédelmi nyilatkozatot továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy a sugárzó szervezet célhoz kötötten, a nyereményadás céljából a személyes adataikat kezelje és megőrizze.

A felhasználó/játékos tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is.

Adatkezelési szabályzat az alábbi weblapon érhető el:
http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf
https://tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat

A nyertes automatikusan beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adatait az Telekom New Média Zrt. rögzítse, és azokat továbbítsa a sugárzó szervezet részére kizárólag a nyereményátadás/kézbesítés céljából.

A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a Bödörék weboldalán (https://tv2.hu/bodorek/ és a TV2text szolgáltatás 485. oldalán. Ez a hozzájárulás nem jelenti azt, hogy a nyertes ezeken a platformokon feltétlenül megjelenik. A Bödörék SMS kvízjáték nyerteseinek listája a szerkesztőségnél található, ők őrzik.

Ha a Bödörék SMS kvízjátékban való részvételével a játékos részéről a játék tisztességtelen befolyásolásának szándéka, bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a játékkal kapcsolatos visszaélésre – ideértve a távközlési csalást is -, vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás, vagy történt-e feljelentés), akkor az ilyen részvevő/játékos telefonszáma, amelyről az SMS-t indítja, ebből a játékból és minden TV2 vagy további telefonos alkalmazásból letiltható, illetve letiltásra kerül. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.

A jelen szabályzatot, a játék szabályait, a nyereményre való jogosultság feltételeit a szervező bármikor megváltoztathatja. A változtatásról a nézők az adásból értesülhetnek, valamint a szervező a módosított szabályzatot ugyanazokon a platformokon teszi közzé, amelyen ezt a szabályzatot.

A szervező jogosult arra is, hogy a Bödörék SMS kvízjátékot bármikor felfüggessze vagy beszüntesse, a játék módját megváltoztassa, a játékban csak napi vagy csak heti nyereményeket sorsoljon. A változtatásról a nézők/játékosok a műsor adásaiból és a TV2, illetve a műsor internetes oldaláról értesülhetnek.

Felfüggesztés vagy megszüntetés esetén a szerzett jogok, tehát az ez előtt megszerzett/megnyert nyereményre, illetve annak kiadására való jogosultság nem veszik el.

A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA
A kvízjáték önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmat. A Telekom New Média Zrt. az SMS-ek feldolgozását, a válasz SMS-ek tartalmát saját hardware és software rendszerén belül kezeli. A szolgáltatáshoz kapcsolódó játék előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Telekom New Média Zrt. a mindenkori hatályos törvények és más jogszabályok betartásával szavatolja.

A 06-30-555-5440-es számra küldendő SMS díja bármelyik magyarországi mobilszolgáltató előfizetőinek alapdíjas (azaz a felhasználó a tarifacsomagja szerinti Telekom hálózatába küldött SMS díját fizeti).

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:
A szolgáltatással kapcsolatban a Telekom New Média Zrt. 06-1-372-4950-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A Telekom New Média Zrt. a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja. A beérkező észrevételekről, kérdésekről a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. A Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.


KÖVESS MINKET!


© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS